Avís Legal.

TITULARITAT DEL PORTAL.

TEPSIS SBD, S.L. és el Titular del portal web www.ggrues.com (en endavant, el Portal). El seu domicili els a Sabadell, carrer Sant Cugat no. 49 baixos i amb CIF B64.086.705.

Les dades registrals del Titular són: Registre Mercantil de Barcelona, Vol. 38226, Foli 210, full B323730.

Pot posar-se en contacte amb el Titular del Portal a través del següent e-mail: info@tepsis.com.

El nom de domini TEPSIS a través del que s’accedeix al present Portal és titularitat de TEPSIS SBD, S.L. estan prohibida la seva utilització en connexió amb continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de TEPSIS SBD que pugui crear confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de TEPSIS SBD.

OBJECTE.

El present Avís legal té per objecte establir las Condicions Generales que regulan l’accés, navegació i ús del citat Portal per part de tots els Usuaris. Si l’Usuari no està d’acord amb aquestes, no tindrà dret a utilitzar el lloc web de TEPSIS.

El fet d’accedir al present Portal suposa el coneixement i acceptació íntegra per part de l’usuari dels termes i condicions d’ús del Portal, en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi al lloc web.

Es aquest sentit, TEPSIS SBD es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment, les presents Condicions Generals i, en general, dels elements que integren el disseny i la configuració del Portal. Per això, TEPSIS SBD recomana als Usuaris que llegeixin detingudament les presents condicions cada vegada que accedeixin al Portal.

Així mateix, el Titular es reserva la facultat de donar per finalitzar, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als productes, serveis i/o Continguts del Portal, així com la configuració mateixa del Portal, prestacions, productes, serveis i Continguts, sense possibilitat per part de l’Usuari de reclamar ni exigir indemnització alguna; en particular, amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualizació, millora i/o adecuació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després d’aquesta finalització, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís legal i/o en qualssevol condicions particulars que siguin d’aplicació.

ACCÉS i ÚS DEL PORTAL.

L’Usuari declara que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest Portal de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que entén i comprén en la seva totalitat.

El mer accés al Portal, l’ús dels continguts oferts en el mateix, així com la emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituts d’informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels que naveguen en el Portal, l’adquisició de la consideració d’Usuari i l’acceptació, sense reserves, de totes i cada una de les normes integrants del present Avís legal.

L’Usuari declara així mateix que tota la informació suministrada per él en el curso de la utilizació de aquest Portal es verdadera, completa i precisa.

En tot cas, l’accés, navegació i ús del Portal es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, pel que quest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional relativa a l’ús del Portal i els seus continguts. En aquest sentit, l’Usuari s’obliga a usar els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenirse de:

 1. Utilitzar-los amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic i a las instruccions rebudas del Titular.
 2. Utilitzar-los amb finalitats lesives dels legítims drets de tercers.
 3. Emplear els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obttinguda a través del Portal para remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a titol merament enunciatiu i no exhaustiu els textes, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, l’estructura de navegació, el software, continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (en endavant els continguts) són propietat intel·lectual de TEPSIS SBD o de tercers, dels que TEPSIS SBD ha obtingut la corresponent llicència.

Queden reservats tots els drets de propiedad intel·lectual e industrial sobre els Continguts donant lloc a responsabilitats l’ús o, explotació o utilizació no autoritzada dels continguts.

També està prohibit l’ús de las marques, nom comercials o signes distintius titularitat del Titular o de tercers, sense el previ consentimient per escrit del seu Titular.

RESPONSABILITATS DEL TITULAR.

El Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionamient del Portal i evitar l’existència i/o transmissió de virus i altres components nocius pels Usuaris.

Així mateix el Titular posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adecuació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats en el Portal.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES.
L’Usuari reconeix i ascepta expressament que el Titular no otorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i/o subministrada en el Portal relacionada amb els productes i/o serveis de TEPSIS.

En particular, el Titular no garanteix ni es fa responsable de:

 1. La falta de disponibilitat o accesibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts del Portal;
 2. L’existència d’nterrupcions, errores en l’accés al Portal o mal funcionamient del Portal, així com problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet;
 3. L’absència de virus i altres elements informàtics nocius en el Portal o servidor que el subministra; Correspon a l’Usuari, en el seu cas, la disponibilitat de mitjans adequats per la detecció o desinfecció de programes informàtics nocius.
 4. La invulnerabilitat del Portal i de les mesures de seguretat que es prenguin en el mateix;
 5. La inexistència d’errors en els continguts;
 6. L’adequació per a un propòsit o finalitat particular del Portal i de la informació publicada i/o subministrada en relació amb els productes o serveis de TEPSIS;
 7. Les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal, ni dels danys i perjudicis per a l’Usuari o per a tercers en motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el portal.
 8. Dels danyos produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
 9. Qualssevol altres danys que en el seu cas poguessin causar pel funcionamient defectuós del Portal.

 

ENLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB.

El Titular pot oferir en el seu Portal enllaços, directa o indirectament, a recursos o pàginas web d’Internet que es trobenn fora del Portal. En cap cas aquests enllaços han de presuposar que existeixin acords amb els seus responsables, ni la recomanació de TEPSIS SBD a la contractació de productes i/o serveis que s’ofereixin.

El Titular no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, el Titular no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web amb les que se pogués establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el funcionamient, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, seus propis enllaços i/o qualssevol dels seus continguts, en general.

ENLLAÇOS AMB DESTINACIÓ AL PORTAL DE TEPSIS.

Per al cas de que qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algún tipus d’enllaç amb destinació al Portal, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d’obtenir una autorizació expressa i per escrit del Titular i l’enllaç haurà ser absolut i complet, en el sentit de que es realitzi a la pàgina principal de TEPSIS SBD, abastant tota l’extensió de la pàgina principal del Portal.

En el cas de que l’entitat que realizés l’enllaç des de la seva pàgina web al Portal de TEPSIS SBD, també desitgés incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu del Titular i/o del Portal, necessitarà la prèvia autorizació expressa i per escrit de TEPSIS SBD.

 

NUL·LITAT.

En el cas de que qualsevol disposició d’aquest Avís legal fos considerada nul·la, en la totalidad o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l’Avís legal ni a les condicions particulars que, en el seu cas, hagin pogut ser establertes.

En el cas de que el Titular no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís legal, això no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de la seva part.

LEGISLACIÓ APLICABLE i TRIBUNALS COMPETENTS.

El present Avís legal es regirà per la normativa espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al Portal, l’Usuari i el Titular amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, acorden sotmetre’s expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili del Titular.